Là giống ngắn ngày, thời gian sinh trưởng 60-65 ngày. Sinh trưởng phát triển nhanh, dạng hoa tròn đẹp, độ đồng đều cao, hoa xanh mịn.