Là giống hành tây tím, củ dạng hình cầu, màu đỏ đậm. Cây sinh trưởng tốt, củ đồng đều.